Manteniment: Neteja i Control de Paràmetres

Manteniment: Neteja i Control de Paràmetres

Moltes vegades, els nostres clients ens pregunten com es pot saber si el manteniment que es du a terme és correcte i suficient, quins indicadors cal seguir per determinar si les tasques realitzades són les adequades o com es pot verificar si hi ha oportunitats d’optimització.

La  nostra manera d’abordar aquest assumpte, s’inicia amb l’aplicació de la nostra visió, que consisteix en seguir les quatre passes següents: conèixer, gestionar, optimitzar i innovar. Això consisteix en:

Saber quins elements cal mantenir, sota quins paràmetres han de funcionar, quina normativa han de complir i quins objectius té l’empresa.

Dur a terme el manteniment i controlar les condicions de funcionament i d’ús.

Fer variacions que optimitzin els paràmetres de funcionament dels equips, mantenint els paràmetres d’ús dintre dels marges establerts com adequats.

Millorar la tècnica aplicada i proposar tecnologia que permeti donar un salt important en la qualitat del servei i/o el rendiment dels elements.

Un cop definida i aplicada la visió proposada, i per tal de contestar a les preguntes inicialment plantejades, proposem comprovar dos indicadors essencials: estat de neteja i paràmetres de funcionament.

La neteja és la base d’un correcte manteniment: ajuda a prevenir la degradació prematura de parts i elements, permet detectar petites degradacions que poden acabar sent avaries importants i evita que la pols i la brutícia faci que els equips es desviïn del seu funcionament normal.

Controlar els valors dels paràmetres de funcionament i les seves tendències, com per exemple temperatures o pressions, permet  saber si l’equip necessita una actuació de manteniment o no.

Per tant per garantir que el manteniment és adequat i òptim, cal realitzar neteges periòdiques i controlar paràmetres i tendències.