Contractació de serveis

Contractació de serveis

En els últims anys, la contractació dels serveis necessaris per l’explotació i ús d’un edifici, tal com el manteniment, la neteja, o la jardineria entre d’altres, ha evolucionat d’un model en el que es contractava més aviat mà d’obra, cap a la contractació de servei.

El control del servei contractat es fa a través d’indicadors més o menys objectius tals com el grau de disponibilitat, la percepció dels usuaris del servei, els consums energètics o bé el compliment documental.

En el cas del manteniment, cal tenir en compte per l’aplicació d’aquest model els aspectes següents:

Fer contractes a llarg termini, al menys de cinc anys, de tal manera que l’empresa que dugui a terme el servei pugui establir el seu propi pla d’inversions en el nostre edifici donant un servei adequat que inclogui a més del propi servei, inversions, renovacions d’equipament o mesures d’eficiència energètica.

Definir Acords de Nivell de Servei (ANS) i Key Performance Indicators (KPI). Els Acords de Nivell de Servei són els objectius i els KPI són els valors de paràmetres que ens permetran controlar si estem complint els ANS.

Alinear els objectius estratègics de l’empresa amb els del servei en qüestió, destinant els pressupostos adequats que assegurin la sostenibilitat de l’empresa, ens els seus tres vectors: econòmic, social i mediambiental

Finalment, encara que es contracti servei, si el actius son propietat de la nostra empresa, cal tenir una visió a llarg termini del cicle de vida total de l’actiu, que ens asseguri a més del compliment dels ANS el manteniment del valor de l’actiu.

Per tant, es considera que contractar servei per activitats de recolzament a la nostra activitat principal, es una bona pràctica, però sense descuidar la visió a llarg termini dels actius.